Na obniżeniu podatku dochodowego od osób prawnych skorzysta wielu przedsiębiorców. Wraz ze zmianami w ustawie obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku dotyczącymi wysokości podatku CIT zmieniają się również wymagania dotyczące uprawnień do skorzystania ze stawiki preferencyjnej.

Warunki, jakie przedsiębiorca musi spełnić

Podatek CIT obniżono z 15 proc. do 9 proc. dla tych firm o statusie małego podatnika, których przychód za poprzedni i bieżący rok nie przekraczają 1,2 mln euro – kwota przeliczana jest według średniego kursu euro. Należy wiedzieć, że w przypadku poprzedniego rok kwota ta brana jest pod uwagę z VAT, natomiast w roku bieżącym już bez. Tak więc z ulgi nie skorzystają te firmy, których przychód w roku poprzednim nie przekraczał wspomnianego progu, w roku bieżącym już tak. W projekcie tym przewidziano również możliwość otrzymania ulgi przez powstające przedsiębiorstwa w roku ich założenia.

Kiedy przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z mniejszej stawki podatku?

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz.U.2018.0.1036) o podatku dochodowym od osób prawnych po nowelizacji 1 stycznia 2019 roku w art. 19.5. podpunkt 1c wskazuje, że z ulgi podatkowej nie mogą skorzystać:

  • spółki dzielone
  • podatnicy, którzy wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 ustawy
  • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

W roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.